OKRESNÝ ÚRAD ŽIAR NAD HRONOM
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Námestie Matice slovenskej č.8 , 965 01  Žiar nad Hronom

Číslo spisu
OU-ZH-OSZP-2024/000943-010
Žiar nad Hronom
05. 02. 2024
Logo
Rozhodnutie
Verejná vyhláška prerušenie konania
Popis konania / Účastníci konania
Podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov
Výrok
Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení, zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len vodný zákon) príslušným orgánom štátnej vodnej správy a podľa § 61 písm. c) vodného zákona a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len stavebný zákon) špeciálnym stavebným úradom, na základe výsledkov ústneho pojednávania rozhodol nasledovne: Podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov p r e r u š u j e stavebníkovi: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006 konanie vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu „Hlinické Pohronie – zásobovanie pitnou vodou v obci Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča – časť Dolná Ždaňa“ podľa § 26 vodného zákona v súlade s § 82 stavebného zákona, ktorá sa realizovala v katastrálnom území Dolná Ždaňa na pozemkoch CKN: 685 (EKN 69), 681/1 (EKN 558), 1170/1, 1891 (EKN 552/2), 1893 (EKN 552/2), 674/2 (EKN 553/1), 674/1 (EKN 689), 326 (EKN 551/2), 692/15 (EKN 554), 284 (EKN 553/1), 681/2 (EKN 553/1), 681/3 (EKN 554), 187 (EKN 554), 679 (EKN 690/1), 678 (EKN 669/1), 188 (EKN 669/1), 527 (EKN 669/1), 687/1 (EKN 669/1), 550/1 (EKN 669/1), 676/1 (EKN 669/1), 669 (EKN 669/1), 668/1, 680/1 (EKN 649/1), 691, 661/2, 683, 388, 424/3, 893/1, 892/7, 892/14, 892/4, 686/1, 686/2, 688/2 (EKN 551/2), 562 (EKN 697/1), 572 (EKN 697/1).
Odôvodnenie
Stavebník: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006 listom doručeným dňa 11.10.2023 požiadal Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie o uvedenie vodnej stavby „Hlinické Pohronie – zásobovanie pitnou vodou v obci Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča – časť Dolná Ždaňa“ do trvalej prevádzky podľa § 26 vodného zákona v súlade s § 82 stavebného zákona. Realizácia vodnej stavby bola povolená rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Banskej Štiavnici č. s.: 2009/01274/ZH-GAJ zo dňa 30.9.2009, právoplatné dňom 29.10.2009 v nasledovnom rozsahu: SO 13 Vodovod – rozvodné potrubie a vodovodné prípojky, napojenie redukčnej šachty na zdroj el. energie NN, zásobné potrubie, prípojky k hydrantom, vodovodné prípojky, rozvodné potrubie, hydranty nadzemné, hydranty podzemné, hydranty ako kalník, hydranty ako vzdušník, križovanie so štátnou cestou, križovanie s vodným tokom: Prochotský potok, Mlynský náhon, napojenie zásobného potrubia na rozvodné potrubie v km 1,442 v redukčnej šachte. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-ZH-OSZP-2023/014545-003 z 20.10.2023 oznámil začatie kolaudačného konania, ktorého predmetom bolo prerokovanie podmienok užívania uvedenej vodnej stavby a jej uvedenie do trvalej prevádzky podľa § 26 vodného zákona v súlade s § 82 stavebného zákona. Dňa 25.10.2023 bol doručený dokument Slovenského pozemkového fondu Bratislava – list č. SPFS91848/2023/740-009 SPFZ191097/2023: oznámenie ceny žiadateľovi a návrh zmluvy o zriadení vecného bremena č. 034509/2023-PKZO-B40228/23.00. Dňa 25.10.2023 zástupkyňa SVP š. p. Povodie Hrona OZ Banská Bystrica emailom ospravedlnila neúčasť na ústnom pojednávaní a nemá výhrady voči vydaniu kolaudačného rozhodnutia. Ústne pojednávanie sa uskutočnilo dňa 04.12.2023 v priestoroch obecného úradu obce Dolná Ždaňa. Na pojednávaní boli prerokované podmienky užívania vodnej stavby. Bolo upresnené, že prevádzkovateľom vodnej stavby bude Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Banská Bystrica. Na pojednávaní zaujali zástupcovia prevádzkovateľa písomné stanovisko, v ktorom uviedli, že je potrebné, aby investor stavby uzatvoril zmluvný vzťah (dohodu o spolupráci) s obcou Dolná Ždaňa, ktorej súčasťou bude záväzok obce, že všetky technické zariadenia, ktoré slúžia ako odberné miesta vody na hasenie požiarov, prevezme do svojho vlastníctva a zabezpečí ich akcieschopnosť. Ing. Juraj Dubina zaujal písomné stanovisko, v ktorom uviedol, že ku dňu kolaudácie stavby nedošlo zo strany StVS a.s. Banská Bystrica k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemku CKN: 1170/1, 1170/2 v k. ú. Dolná Ždaňa, na ktorom sa nachádza redukčná šachta. Z pojednávania vyplynulo, že k vydaniu kolaudačného rozhodnutia je potrebné doložiť:  záväzné stanovisko RÚVZ v Žiari nad Hronom, Regionálny hygienik k uvedeniu stavby do užívania;  stanovisko Okresného riaditeľstva HaZZ v Žiari nad Hronom ku kolaudácii stavby;  vyjadrenie Okresného úradu Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH k dokumentácii v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch;  zmluvný vzťah (dohodu o spolupráci) s obcou Dolná Ždaňa, ktorej súčasťou bude záväzok obce, že všetky technické zariadenia, ktoré slúžia ako odberné miesta vody na hasenie požiarov, prevezme do svojho vlastníctva a zabezpečí ich akcieschopnosť;  doklad o vyhovení písomnej námietky, ktorú podal Ing. Juraj Dubina, Šašovské Podhradie č. 6 na ústnom pojednávaní. Dňa 11.12.2023 bolo doručené stanovisko Okresného riaditeľstva HaZZ v Žiari nad Hronom na účely kolaudácie stavby č. ORHZ-ZH1-2023/000368-003 z 04.12.2023. Dňa 12.12.2023 bolo doručené záväzné stanovisko RÚVZ v Žiari nad Hronom, Regionálny hygienik č. s.: RÚVZZH/OHŽP/1835/7601/2023 z 11.12.2023 k uvedeniu stavby do užívania. Dňa 05.02.2024 bolo doručené vyjadrenie Okresného úradu Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH č. OU-ZH-OSZP-2024/001248-002 z 03.01.2024. So zreteľom na výsledok ústneho pojednávania Okresný úrad Žiar nad Hronom listom číslo spisu OU-ZH-OSZP-2024/000943-009 z 05.02.2024 vyzval stavebníka na doloženie dokladov (zmluvný vzťah (dohoda o spolupráci) s obcou Dolná Ždaňa, ktorej súčasťou bude záväzok obce, že všetky technické zariadenia, ktoré slúžia ako odberné miesta vody na hasenie požiarov, prevezme do svojho vlastníctva a zabezpečí ich akcieschopnosť; doklad o vyhovení námietky podanej Ing. Jurajom Dubinom, Šašovské Podhradie č. 6, týkajúcej sa realizácie redukčnej šachty na pozemku CKN 1170/2 v k. ú. Dolná Ždaňa; Zmluva so SPF Bratislava o zriadení vecného bremena č. 034509/2023-PKZO-B40228/23.00) v určenej lehote. Správny orgán týmto rozhodnutím konanie v danej veci prerušil a bude v konaní pokračovať, len čo pominú prekážky, pre ktoré bolo konanie prerušené. Počas prerušenia konania lehoty podľa správneho poriadku neplynú (§ 29 ods. 5 zákona o správnom konaní). Toto rozhodnutie bude v súlade s § 73 ods. 9 vodného zákona doručené formou verejnej vyhlášky. Obec Dolná Ždaňa zverejní rozhodnutie na úradnej tabuli obce na dobu 15 dní a súčasne ho zverejní iným spôsobom v mieste obvyklým v súlade s § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Obec Dolná Ždaňa písomne oznámi špeciálnemu stavebnému úradu termín vyvesenia rozhodnutia na úradnej tabuli a termín jeho zvesenia z úradnej tabule. Vyvesené dňa ..................................... Zvesené dňa ...................................... ............................................................... pečiatka, podpis
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 29 ods. 3 zákona o správnom konaní nemožno odvolať.
Ing. Helena Nogová
poverená zastupovaním funkcie vedúceho odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10315
Doručuje sa
StVS, a.s., Partizánska cesta  5, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika
Obec Dolná Ždaňa, Dolná Ždaňa 46, 966 01 Dolná Ždaňa, Slovenská republika
Olivia Búciová, Družby 1874/15,  Banská Bystrica, Slovenská republika
Miroslav Baniari, Dolná Ždaňa 276, 966 01 Dolná Ždaňa, Slovenská republika
Róbert Búci, Dolná Ždaňa 122, 966 01 Dolná Ždaňa, Slovenská republika
Ľudmila Rosiarová, Horné Hámre 291, 966 71 Horné Hámre, Slovenská republika
Pavol Varsa, Dolná Ždaňa 76, 966 01 Dolná Ždaňa, Slovenská republika
Emil Figuli, Kamenárska 157/32, 966 01 Hliník nad Hronom, Slovenská republika
Anna Hanzlianová, ulica Pri lesíku 690/51, 900 50 Hrubá Borša, Slovenská republika
Mária Mederová, Dimitrovova 397/3, 972 51 Handlová, Slovenská republika
Viliam Kysel, 29.augusta 81/40, 972 51 Handlová, Slovenská republika
Eva Balková, E. F. Scherera 4796/3, 921 01 Piešťany, Slovenská republika
Ivan Balko, Dolná Ždaňa 95, 966 01 Dolná Ždaňa, Slovenská republika
Vladimír Prôčka, Dolná Ždaňa 153, 966 01 Dolná Ždaňa, Slovenská republika
Dagmar Mališová, Bazovského 3137/15, 841 01 Bratislava-Dúbravka, Slovenská republika
Viera Kasanová, Dolná Ždaňa 32, 966 01 Dolná Ždaňa, Slovenská republika
Daniel Dubina, Čsl. armády 118/37, 028 01 Trstená, Slovenská republika
Juraj Moška, Dolná Ždaňa 215, 966 01 Dolná Ždaňa, Slovenská republika
Ing. Juraj Dubina, Žiar nad Hronom 6, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika
Urbár pozemkové spoločenstvo Dolná Ždaňa, Dolná Ždaňa 122, 966 01 Dolná Ždaňa, Slovenská republika
Kamil Dekýš, Dolná Trnávka 127, 966 21 Dolná Trnávka, Slovenská republika
Alena Čavojcová, Dolná Ždaňa 130, 966 01 Dolná Ždaňa, Slovenská republika
Dušan Čavojec, Dolná Ždaňa 130, 966 01 Dolná Ždaňa, Slovenská republika
LESY SR, š. p. , Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdkova  36, Bratislava 817, Slovenská republika
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, 917 01 Trnava, Slovenská republika
Na vedomie
Ing. Vladimír Rojík, Banícka 230/4, Malachov, Banská Bystrica SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta, Banská Bystrica Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., Majerská cesta 94, 974 11 Basnká Bystrica Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 1 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica 1 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom 1 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom 1 Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, Bratislava SPP - distribúcia a.s. Bratislava, Mlynské nivy 5586/44b, 825 11 Bratislava 26 Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8, 821 08 Bratislava 2 Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1 Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a PK, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom 1 Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lsný odbor, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom 1 Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor SoŽP - ŠSOH, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom 1 Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor SoŽP - ŠSOPaK, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom 1