OKRESNÝ ÚRAD ŽIAR NAD HRONOM
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Námestie Matice slovenskej č.8 , 965 01  Žiar nad Hronom

Číslo spisu
OU-ZH-OSZP-2024/000893-016
Žiar nad Hronom
05. 02. 2024
Logo
Rozhodnutie
Verejná vyhláška prerušenie konania
Popis konania / Účastníci konania
Podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov
Výrok
Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení, zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len vodný zákon) príslušným orgánom štátnej vodnej správy a podľa § 61 písm. c) vodného zákona a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len stavebný zákon) špeciálnym stavebným úradom, na základe výsledkov ústneho pojednávania rozhodol nasledovne: Podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov p r e r u š u j e Obci Dolná Ždaňa, 966 01 Dolná Ždaňa 46, IČO: 00320595 konanie vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu „Hlinické Pohronie – zásobovanie pitnou vodou v obci Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča – časť Dolná Ždaňa – SO 12 Vodovod – zásobné potrubie z vodojemu objemu 2x150 m3 v Hornej Ždani do Dolnej Ždani“ do trvalej prevádzky podľa § 26 vodného zákona v súlade s § 82 stavebného zákona, ktorá sa realizovala:  v katastrálnom území Dolná Ždaňa na pozemkoch: CKN: 1170/1, 1169, 1167, 1893 (EKN 608/2), 1166, 1165, 1164, 1163, 1162, 1161, 1160, 1159, 1158, 1157, 1156, 1155, 1154, 1168,  v katastrálnom území Horná Ždaňa na pozemkoch: CKN: 603 (EKN 202/1, 204/1), 328 (EKN 118/3), 1197/2, 1851/3, 1851/5, 1851/1, 1850/1, 1196, 1067/2, 1182, 1134, 1133, 1068, 1842, 1067/1, 1841/2, 1857/3, 603, 1841/1, 701, 702, 703/1, 1800/1, 704, 705, 706, 707, 710, 711, 713, 712, 714, 716, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 717.
Odôvodnenie
Obec Dolná Ždaňa, 966 01 Dolná Ždaňa 46, IČO: 00320595 listom doručeným dňa 25.10.2023 požiadala Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie o uvedenie vodnej stavby „Hlinické Pohronie – zásobovanie pitnou vodou v obci Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča – časť Dolná Ždaňa – SO 12 Vodovod – zásobné potrubie z vodojemu objemu 2x150 m3 v Hornej Ždani do Dolnej Ždani“ do trvalej prevádzky podľa § 26 vodného zákona v súlade s § 82 stavebného zákona. Realizácia vodnej stavby bola povolená rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Banskej Štiavnici č. s.: 2009/01274/ZH-GAJ zo dňa 30.9.2009, právoplatné dňom 29.10.2009 v nasledovnom rozsahu: SO 12 Vodovod – zásobné potrubie z vodojemu do Dolnej Ždani dĺžka 2801 m  rúry 160x14,6 PE 100, SDR 11, PN 16  v km. 1,442 sa napojí na rozvodné potrubie pre Dolnú Ždaňu (v redukčnej šachte)  redukčná šachta – na dne s otvorom pre jej odvodnenie, potrubie sa zaústi do Mlynského náhonu,  križovanie Prochotského potoka  prípojky k hydrantom dĺžka 4 m. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-ZH-OSZP-2023/015009-003 z 20.10.2023 oznámil začatie kolaudačného konania, ktorého predmetom je prerokovanie podmienok užívania uvedenej vodnej stavby a jej uvedenie do trvalej prevádzky podľa § 26 vodného zákona v súlade s § 82 stavebného zákona. Dňa 21.11.2023 bola podaná námietka Bibiany Pivarčiovej, Horná Ždaňa 156 k realizácii stavby na pozemku EKN 118/3 v k. ú. Horná Ždaňa. Dňa 27.11.2023 boli podané námietky: Jozefíny Knoppovej, Horná Ždaňa 168; Otílie Nárožnej, M. Chrásteka 505/1, Žiar nad Hronom k realizácii stavby na pozemku EKN 118/3 v k. ú. Horná Ždaňa. Dňa 29.11.2023 bola podaná námietka Oľgy Tesákovej, Dolná Trnávka 86 k realizácii stavby na pozemku EKN 118/3 v k. ú. Horná Ždaňa. Ústne pojednávanie sa uskutočnilo dňa 04.12.2023 v priestoroch obecného úradu obce Dolná Ždaňa. Dňa 06.11.2023 obec Horná Ždaňa doložila potvrdenie o zverejnení dokumentu na webovom sídle obce. Na pojednávaní Obec Dolná Ždaňa predložila doklad o doručení pozvánky verejnou vyhláškou. Na pojednávaní boli prerokované podmienky užívania vodnej stavby. Bolo upresnené, že prevádzkovateľom vodnej stavby bude Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Banská Bystrica. Z pojednávania vyplynulo, že k vydaniu kolaudačného rozhodnutia je potrebné doložiť:  záväzné stanovisko RÚVZ v Žiari nad Hronom, Regionálny hygienik k uvedeniu stavby do užívania;  stanovisko Okresného riaditeľstva HaZZ v Žiari nad Hronom ku kolaudácii stavby;  vyjadrenie Okresného úradu Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH k dokumentácii v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch;  doklad o vyhovení písomných námietok, ktoré podali: Bibiana Pivarčiová, Ján Pivarči, Otília Nárožná, Jozefína Knopová na ústnom pojednávaní. Dňa 11.12.2023 bolo doručené stanovisko Okresného riaditeľstva HaZZ v Žiari nad Hronom na účely kolaudácie stavby č. ORHZ-ZH1-2023/000368-003 z 04.12.2023. Dňa 13.12.2023 bolo doručené záväzné stanovisko RÚVZ v Žiari nad Hronom, Regionálny hygienik k uvedeniu stavby do užívania. Dňa 14.12.2023 bola doručená žiadosť Bibiany Pivarčiovej, Horná Ždaňa 156 o nevydanie kolaudačného rozhodnutia nakoľko nebola splnená dohoda so zriaďovateľom stavby z kolaudačného konania týkajúca sa uzavretia nájomnej zmluvy s vlastníkmi pozemku EKN 118/3 v k. ú. Horná Ždaňa. So zreteľom na výsledok ústneho pojednávania Okresný úrad Žiar nad Hronom listom číslo spisu OU-ZH-OSZP-2024/000893-015 z 05.02.2024 vyzval stavebníka na doloženie dokladov (vyjadrenie Okresného úradu Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH k dokumentácii v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch; doklad o vyhovení námietok podaných vlastníkmi pozemku EKN 118/3 v k. ú. Horná Ždaňa, týkajúcich sa realizácie uvedenej vodnej stavby) v určenej lehote. Správny orgán týmto rozhodnutím konanie v danej veci prerušil a bude v konaní pokračovať, len čo pominú prekážky, pre ktoré bolo konanie prerušené. Počas prerušenia konania lehoty podľa správneho poriadku neplynú (§ 29 ods. 5 zákona o správnom konaní). Toto rozhodnutie bude v súlade s § 73 ods. 9 vodného zákona doručené formou verejnej vyhlášky. Obec Dolná Ždaňa a Obec Horná Ždaňa zverejnia rozhodnutie na úradnej tabuli obce na dobu 15 dní a súčasne ho zverejnia iným spôsobom v mieste obvyklým v súlade s § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Obec Dolná Ždaňa a Obec Horná Ždaňa písomne oznámia špeciálnemu stavebnému úradu termín vyvesenia rozhodnutia na úradnej tabuli a termín jeho zvesenia z úradnej tabule. Vyvesené dňa ..................................... Zvesené dňa ...................................... ............................................................... pečiatka, podpis
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 29 ods. 3 zákona o správnom konaní nemožno odvolať.
Ing. Helena Nogová
poverená zastupovaním funkcie vedúceho odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10315
Doručuje sa
Obec Dolná Ždaňa, Dolná Ždaňa 46, 966 01 Dolná Ždaňa, Slovenská republika
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánsk a cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, ,
Ing. Juraj Dubina, Žiar nad Hronom 6, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika
Michal Zúbek, Dolná Ždaňa 1, 966 01 Dolná Ždaňa, Slovenská republika
Viera Kasanová, Dolná Ždaňa 32, 966 01 Dolná Ždaňa, Slovenská republika
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Ing. Helena Družbacká, M.R.Štefánika 2583/23, 960 01 Zvolen, Slovenská republika
Margita Ratajová, Horná Ždaňa 27, 966 04 Horná Ždaňa, Slovenská republika
Jozef Zigo, Dolná Ždaňa 208, 966 01 Dolná Ždaňa, Slovenská republika
Ing. Bohumil Glezgo, Dolná Ždaňa 210, 966 01 Dolná Ždaňa, Slovenská republika
Róbert Búci, Dolná Ždaňa 122, 966 01 Dolná Ždaňa, Slovenská republika
Emília Mlčalová, Ulica Františka Hečku 686/13, 966 81 Žarnovica, Slovenská republika
Milan Ružička, Dolná Ždaňa 78, 966 01 Dolná Ždaňa, Slovenská republika
Jakub Dávid, Dolná Ždaňa 273, 966 01 Dolná Ždaňa, Slovenská republika
Filoména Búciová, Dolná Ždaňa 79, 966 01 Dolná Ždaňa, Slovenská republika
Daniel Dubina, Čsl. armády 118/37, 028 01 Trstená, Slovenská republika
Daniela Vidová, Železničná 35/83, 966 01 Hliník nad Hronom, Slovenská republika
Juraj Moška, Dolná Ždaňa 215, 966 01 Dolná Ždaňa, Slovenská republika
Jozefína Knoppová, Horná Ždaňa 168, 966 04 Horná Ždaňa, Slovenská republika
Oľga Tesáková, Dolná Trnávka 86, 966 21 Dolná Trnávka, Slovenská republika
Michal Talán, Horná Ždaňa 157, 966 04 Horná Ždaňa, Slovenská republika
Bibiana Pivarčiová, Horná Ždaňa 156, 966 04 Horná Ždaňa, Slovenská republika
Ing. Vladimír Dekýš, Š. Pártošovej 515/15, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika
Otília Nárožná, M. Chrásteka 505/1, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika
Oľga Tadianová, Sklené Teplice 82, 966 03 Sklené Teplice, Slovenská republika
Alena Bugárová, Horná Ždaňa 21,  Horná Ždaňa, Slovenská republika
Dušan Fukas, Beniakova 3132/5, 841 05 Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika
Ladislav Kupec, L. Svobodu 1751/29, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika
Ing. Peter Baláž PhD., Družstevná 22/11, 962 61 Dobrá Niva, Slovenská republika
Magdalena Beňová, M.R.Štefánika 2526/43, 960 01 Zvolen, Slovenská republika
Mgr. Milena Skučková, J. Cikkera 766/19, 962 31 Sliač, Slovenská republika
Mgr. Bohumír Tarnoci, Partizánska 7, 962 31 Sliač, Slovenská republika
Marián Kučera, Horná Ždaňa 49, 966 04 Horná Ždaňa, Slovenská republika
doc. Lubomír Harach CSc., Na Revíne 10493/29B, 831 01 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
Valéria Rečlová, Horná Ždaňa 98, 966 04 Horná Ždaňa, Slovenská republika
Margita Dekýšová, Bzenica 48, 966 01 Bzenica, Slovenská republika
Alena Mazúrová, Horná Ždaňa 1, 966 04 Horná Ždaňa, Slovenská republika
Lýdia Švelanová, Mierová ulica 833/11,  Žarnovica, Slovenská republika
Emília Kmeťová, Horná Ždaňa 178, 966 04 Horná Ždaňa, Slovenská republika
Mgr. Radovan Vincenc, Horná Ždaňa 127, 966 04 Horná Ždaňa, Slovenská republika
Mgr. Dana Koštová, Rázusova 523/7, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika
Mgr. Jana Kopčanová, Horná Ždaňa 134, 966 04 Horná Ždaňa, Slovenská republika
Božena Králová, Tupá 4, 935 84 Tupá, Slovenská republika
Alžbeta Trusková, Novomeského 522/11, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika
Adriena Pisárová, Rudohorská 6735/7, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika
Miroslav Kováč, Dolná Trnávka 35, 966 21 Dolná Trnávka, Slovenská republika
Ing. Lucia Kopčanová, Horná Ždaňa 21, 966 04 Horná Ždaňa, Slovenská republika
PaedDr. Ľubomíra Földesiová, Janka Kráľa 1045/63, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Margita Hrbčeková, Lúčky 439, 034 82 Lúčky, Slovenská republika
Mgr. Sylvia Lovászová, Mochovská 127/4, 951 61 Čifáre, Slovenská republika
Terezia Ročkárová, Jankolova 1549/2, 851 04 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Katarína Čavojcová, Horná Ždaňa 84, 966 04 Horná Ždaňa, Slovenská republika
Ing. Mária Ďurišová, Horná Ždaňa 162, 966 04 Horná Ždaňa, Slovenská republika
Beata Paučová, Horná Ždaňa 32, 966 04 Horná Ždaňa, Slovenská republika
Peter Finka, Prestavlky 187, 966 01 Prestavlky, Slovenská republika
Mária Kupcová, Horná Ždaňa 162, 966 04 Horná Ždaňa, Slovenská republika
Peter Král, Horná Ždaňa 112, 966 04 Horná Ždaňa, Slovenská republika
Ing. Mária Hudecová, Slávičie údolie 1570/12, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Margita Horváthová, Horná Ždaňa 21, 966 04 Horná Ždaňa, Slovenská republika
Miroslav Glezgo, Horná Ždaňa 154, 966 04 Horná Ždaňa, Slovenská republika
Ľudmila Dekýšová, Dolná Trnávka 79, 966 21 Dolná Trnávka, Slovenská republika
Milan Kopčan, Strojárska 361/6, 966 01 Hliník nad Hronom, Slovenská republika
Anastázia Šalgová, Horná Ždaňa 188, 966 04 Horná Ždaňa, Slovenská republika
SDP "Kremeň", s.r.o., Horná Ždaňa 230, 966 04 Horná Ždaňa, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Martinská 49, 821 05 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Obec Horná Ždaňa, Horná Ždaňa 167, 966 04 Horná Ždaňa, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdkova  36, Bratislava 817, Slovenská republika
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, 917 01 Trnava, Slovenská republika
Na vedomie
Ing. Vladimír Rojík, Banícka 230/4, Malachov, Banská Bystrica SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta, Banská Bystrica Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., Majerská cesta 94, 974 11 Basnká Bystrica Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 1 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica 1 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom 1 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom 1 Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, Bratislava SPP - distribúcia a.s. Bratislava, Mlynské nivy 5586/44b, 825 11 Bratislava 26 Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8, 821 08 Bratislava 2 Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1 Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a PK, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom 1 Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom 1 Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor SoŽP - ŠSOH, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom 1 Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor SoŽP - OPaK, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom 1