ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Námestie Matice slovenskej č.8 , 965  01  Žiar nad Hronom

Podľa rozdeľovníka
Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
OU-ZH-OSZP-2023/014453-001
Vybavuje/linka
Ing. Kornélia Repiská
Ž​i​a​r​ n​a​d​ H​r​o​n​o​m​
12. 10. 2023
Vec
Oznámenie - povinnosti vlastníka malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov - žiadosť o zverejnenie
Oznámenie - povinnosti vlastníka malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov - žiadosť o zverejnenie Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov v platnom znení ( ďalej len „vodný zákon“) si Vás týmto dovoľuje požiadať o zverejnenie nasledovných informácií - povinností vlastníka malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov (ďalej len „malá ČOV“): Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 359/2022 Z. z. z 26. októbra 2022, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 269/2010 Z. z., bolo v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásené 04. 11. 2022 a je účinné od 15. 11. 2022 (ďalej len „nová právna úprava“). Novou právnou úpravou sa definujú podmienky povolenia, uskutočnenia a užívania malej ČOV. Rozlišuje sa priestorové hľadisko podľa toho, do akej oblasti sa situuje malá ČOV a časové hľadisko vzťahujúce sa k dĺžke trvania príslušného povolenia na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 4 písm. b) alebo d) vodného zákona alebo podľa § 36 ods. 4 vodného zákona (ak už ide o predĺženie povolenia malej ČOV do 50 EO). Nová právna úprava zavádza okrem iného podrobnosti o: a) kategóriách malých čistiarní odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov, minimálnej účinnosti malých čistiarní odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov, b) limitných hodnotách ukazovateľov znečistenia vypúšťaných splaškových odpadových vôd do povrchových vôd a do podzemných vôd, c) prevádzke malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov a prevádzkovom denníku, d) revíznom technikovi na kontrolu stavu a funkčnosti malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov. Podľa § 53 ods. 2 vodného zákona vlastník malej ČOV je povinný vykonávať raz za rok bez diaľkového monitoringu a raz za dva roky s diaľkovým monitoringom technickú revíziu a výsledky týchto revízií odovzdávať do 30. januára nasledujúceho roka orgánu štátnej vodnej správy ( s platnosťou od 1.1.2023). Vlastník malej ČOV je povinný odstrániť nedostatky v lehote do 60 dní od vykonanej technickej revízie. Technickú revíziu vlastník malej ČOV uskutočňuje prostredníctvom revízneho technika. Revízny technik je oprávnená osoba s osvedčením na kontrolu stavu a funkčnosti malej ČOV. Zoznam revíznych technikov na kontrolu stavu a funkčnosti malej ČOV je zverejnený a bude priebežne aktualizovaný na stránke Ministerstva životného prostredia SR, sekcia vôd (https://www.minzp.sk/voda/male-cistiarne-odpadovych-vod-do-50-eo/). Podľa § 80f vodného zákona - vlastník malej ČOV povolenej podľa doterajších predpisov je povinný požiadať orgán štátnej vodnej správy o zosúladenie povolenia na osobitné užívanie vôd na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd alebo do podzemných vôd podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona so znením účinným od 1. januára 2022 do 1. januára 2024. Zodpovednosť za nesplnenie podmienok prevádzky a užívania malej ČOV podľa znenia účinného od 1. januára 2022 nesie jej vlastník. So zreteľom na vyššie uvedené si týmto dovoľujeme požiadať obce, aby uvedené zverejnili na úradnej tabuli obce a súčasne zverejnili iným spôsobom v mieste obvyklým. Ďakujeme za spoluprácu
Ing. Dušan Berkeš
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
+​4​2​1​9​6​1​6​4​2​9​6​5​
E-mail
K​o​r​n​e​l​i​a​.​R​e​p​i​s​k​a​@​m​i​n​v​.​s​k​
Internet
IČO
0​0​1​5​1​8​6​6​
Rozdeľovník k číslu OU-ZH-OSZP-2023/014453-001
Obec Bzenica, Bzenica 74, 966 01 Bzenica Obec Dolná Trnávka, Dolná Trnávka 66, 966 21 Dolná Trnávka Obec Dolná Ždaňa, Dolná Ždaňa 46, 966 01 Dolná Ždaňa Obec Hliník nad Hronom (OVM), Železničná 320, Hliník nad Hronom, Žiar nad Hronom Obec Horná Ždaňa, Horná Ždaňa 167, 966 04 Horná Ždaňa Obec Janova Lehota, Janova Lehota 38, 966 24 Janova Lehota Obec Ladomerská Vieska, Ladomerská Vieska 132, 965 01 Ladomerská Vieska Obec Lehôtka pod Brehmi, Lehôtka pod Brehmi, 966 01 Lehôtka pod Brehmi Obec Lovča, Geromettova 95, Lovča, Žiar nad Hronom Obec Lovčica-Trubín, Lovčica 116, 966 23 Lovčica-Trubín Obec Lutila, Štefánikova 48, Lutila, Žiar nad Hronom Obec Prestavlky, Prestavlky 226, 966 01 Prestavlky Obec Prochot, Prochot 271, 966 04 Prochot Obec Trnavá Hora, Okružná cesta 21, 966 11 Trnavá Hora Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom 1