Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dane a poplatky

 • Daňové priznanie (ďalej len „priznanie"), sa podáva v zmysle zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za odpady a drobné stavebné odpady. Daňovník je povinný podať príslušnému správcovi dane priznanie do 31. januáratoho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, ak tento zákon neustanovuje inak, a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností (napr. kúpa a predaj nehnuteľnosti a pod.).
 • Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, a ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, je povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo alebo miesto podnikania. Súčasne je daňovník povinnývyplniť všetky údaje podľa daňového priznania.

Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností  a v ďalšom období sa stane vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane z nehnuteľností.

Daň zo stavieb:

 • stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu: 0,080 € x plocha,
 • stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu: 0,15 € x plocha,
 • stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu: 0, 20 € x plocha,
 • samostatne stojace garáže: 0, 20 € x plocha,
 • priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu: 0, 60 € x plocha,
 • stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou: 1,20 € x plocha,
 • ostatné stavby: 0,27 € x plocha.

Sadzba dane sa pri viacpodlažných stavbách zvyšuje o 0,033 €/m2, za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie nadzemné a podzemné podlažie.

Daň z pozemkov:

 • záhrady: 1,32€ x plocha x 0,75 %,
 • zastavané plochy a nádvoria: 1,32€ x plocha x 0,75 %,
 • stavebné pozemky: 13,27€ x plocha x 1 %,
 • orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady: 0,3684€ x plocha x 0,75 %,
 • trvalé trávne porasty: 0,0733€ x plocha x 0,75 %.

Daň z bytov:

 • byty: 0,080 € x plocha,
 • za nebytové priestory slúžiace ako garáž: 0, 23 € x plocha.

Daň za psa:

 • pre fyzickú osobu: 7 €, za každého ďalšieho 10 €
 • za psa na podnikanie: 16,60 € – do 10 psov

od 11 – 20 psov – paušál 250 €
od 21 – 30 psov – paušál 400 €
nad 30 psov – individuálna dohoda

 

Poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad:

Sadzba poplatku za odpady je:

 • 0,0685 € za osobu a kalendárny deň  ( 25 EUR ročne)
 • poplatok za neobývané domy s prideleným súp. číslom 0,0685 € za dom a kalendárny deň
 • 0,020 € za kilogram drobného stavebného odpadu bez škodlivín

 

Poplatky za komunálny odpad pre právnické osoby a podnikateľov

 • 0,024 € za miesto a kalendárny deň  pri poskytovaní pohostinských služieb (podnikateľ + miesta = ukazovateľ x sadzba x počet dní),
 • 0,132 € za zamestnanca na kalendárny deň  pri prevádzkach s potravinárskym zariadením (podnikateľ+zamestnanci x sadzba x počet dní),
 • 0,0685 € za zamestnanca a kalendárny deň vo výrobných zariadeniach  a službách  (podnikateľ + zamestnanec x sadzba x počet dní).

 

Správne poplatky:

 • prihlásenie na trvalý pobyt: 5 €, ( s vystavením potvrdenia)
 • prihlásenie na prechodný pobyt: 5 €, ( s vystavením potvrdenia)
 • zrušenie trvalého pobytu na návrh občana: 5 €,
 • overenie podpisu: 2 €,
 • overenie listiny: 2 €.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Priznanie_k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa...... Veľkosť: 1.7 MB Formát: pdf Dátum: 23.1.2024
Poucenie na vyplnenie priznania Veľkosť: 404 kB Formát: pdf Dátum: 23.1.2024